ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکتها در قالبهای متعددی به ثبت میرسند که از متداولترین آنها شرکت با مسئولیت محدود می باشد این قالب ثبتی از 2 نفر شریک بالای 18 سال تشکیل میگردد که عضو هیئت مدیره نیز هستند متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید بدانند که انتخاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره الزامی می باشد. این افراد می توانند به صورت مادام العمر در تصدی خود بمانند مگر در مواردی که خلاف این موضوع در اساسنامه پیش بینی گردد.  سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به صورت لفظی می باشد این امر به این معنا می باشد که سرمایه در تعهد شرکا بوده و نیاز به واریز آن ندارند.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بعد از ثبت شرکت بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت «با مسئوليت محدود» قيد شود و همچنين اسم شرکت نبايد متضمن نام هيچ يک از شرکاء باشد.

عوامل مهم در انتخاب ثبت شرکت محدود
•    تصریح نوع شرکت در نام شرکت.
•     محدودیت مسئولیت شرکا.
•     آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.
•     عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.
•     لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

چگونگی انتخاب نام برای شرکت مسئولیت محدود
در نام شرکت با مسئولیت محدود باید عنوان (با مسئولیت محدود) درج شود در غیر اینصورت شرکت به عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و در برابر اشخاص ثالث تابع مقررات شرکت‌های تضامنی است. همچنین نام شرکت نباید در بردارنده‌ی اسم هیچ کدام از شرکا باشد زیرا شریکی که نام  او در نام شرکت ذکر می شود، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک  ضامن در شرکت‌ تضامنی را دارد.

حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) می‌باشد . سرمایه شرکت در دریافت تسهیلات بانکی یا انعقاد قراردادها یا دریافت نمایندگی‌ها و… می‌تواند تاثیر گذار باشد. با این حال هیچگونه منع قانونی برای تعیین مقدار سرمایه شرکت وجور ندارد و می‌شود سرمایه را همان حداقل (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) در نظر گرفت.
همچنین نقل و انتقال سهم الشرکه در این نوع از شرکت‌ها به دو روش قابل انجام است :
در یکی از دفاتر اسناد رسمی ۱
۲ یا با تنظیم صورتجلسه‌ی دو مرحله‌ای در اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمام اعضای هیات‌مدیره، شرکاء و هیئت نظار
2. فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده تمام اعضای هیات‌مدیره، شرکاء و هیئت نظار
3. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل( با مراجعه به پلیس + ۱۰)
4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
5. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
6. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز (فرم سفارش ثبت پایش)
7. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام‌های پیشنهادی
8.   شرکتنامه تکمیل شده (در دو نسخه)
9.  نسخه تقاضانامه تکمیل شده (در دو نسخه)
10.  اساسنامه تکمیل شده (در دو نسخه)
11. یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل شده
12. یک نسخه صورتجلسه هیات‌مدیره تکمیل شده

روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در موسسه حقوقی پایش
1.    عقد قرارداد با ثبت شرکت پایش
2.    تکمیل مدارک
3.    ثبت نام در سایت ثبت شرکتها
4.    تعیین نام
5.    امضای فرمها و مدارک
6.    ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
7.    پیگیری و واریز وجوه حق الثبت و حق الدرج توسط وکیل
8.    ثبت

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 1- پس از تکمیل دوبرگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه(مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.
2- چند نام با توجه به اینکه :
•    الف– نام خارجی نباشد
•    ب- سابقه ثبت نداشته باشد
•    پ- دارای معنا ومفهوم باشد
•    ت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.
           چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران پایش تماس حاصل نمایید.

3- مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه درروز موعد به(احدی ازشرکاء یا وکیل رسمی شرکت)به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.
4- درصورتی که کارشناسان اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده نمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
5- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد نسبت ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.
6- مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس ازثبت دردفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر ازشخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله " ثبت با سند برابر است " امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک(تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس – صورتجلسه هیئت مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

تفاوت شرکت سهامی و مسئولیت محدود
شرکت سهامی عام با اعضای حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل ۳ سهام دار تشکیل می شود در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود میتواند با حداقل دو شریک تشکیل شود.
در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای از قبل تعیین نشده است اما لزوما قانونی برای ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط بیان موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی می باشد در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام پنج میلیون و حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین باید حداقل ٣۵% کل سرمایه را به حساب شرکت در حال تاسیس واریز کنند و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که حتی می توانند، خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند


فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.