ثبت شرکت در کرج  در موسسه حقوقی پایش کاملا تخصصی و با مشاوره رایگان کارشناسان( ثبت شرکت در کرج) انجام می شود.

اگر که اطلاعات کاملی در رابطه با ثبت شرکت داشته باشید میتوانید از موسسه حقوقی پایش کمک بخواهید.در همین زمینه اطلاعاتی در رابطه با دو قالب ثبتی شرکت ها در اختیارتان میگذاریم
مقایسه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج و ثبت شرکت سهامی خاص در کرج
در شرکت های سهامی خاص باید 3 نفر را به عنوان سهامدار معرفی کنند ولی شرکت های با مسئولیت محدود میتوانند دو نفر شریک داشته باشند.در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود سرمایه شان نباید کمتر از 1000000 ريال باشد .
اشخاص در شرکت سهامی خاص باید 35% از سرمایه ای که اعلام میکنند برای ثبت شرکت را در حسابی به نام شرکت واریز کنند .این مسئله برای شرکت با مسئولیت محدود نمیباشد و همین که اقرار نمایند این میزان سرمایه وجود دارد کافی میباشد.
اشخاص در شرکت سهامی خاص باید دو بازرس داشته باشند یکی اصلی و دیگری علی البدل و لی شرکت با مسئولیت محدود داشتن بازرس برایشان الزامی نمیباشد.
اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص هر دو سال یکبار باید تمدید و یا عوض شوند ولی در شرکت های با مسئولیت محدود اعضای هیئت مدیره میتوانند تا زمان نامحدود در آن شرکت سمت داشته باشند.
در زمان ثبت شرکت سهامی خاص اشخاص باید یک روزنامه کثیرالانتشار را برای دعوت کردن به مجامع انتخاب کنند ولی شرکت های با مسئولیت محدود برای انتخاب روزنامه آزاد هستند.
در مجمع های عادی که در شرکت سهامی خاص برگزار میشود به دست آوردن میزان حد نصاب رای ها آسان تر است نسبت به شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت های سهامی خاص زمان تشکیل مجامع اداره مجامع به عهده هیئت رئیسه میشود ولی در شرکت های با مسئولیت محدود زمانی که میزان اعضای هیئت مدیره بیش از 12 نفر شود اداره مجامع به عهده هیئت رئیسه میوفتند.
چه در شرکت های با مسئولیت محدود و چه در شرکت ها سهامی خاص افزایش سرمایه اختیاری میباشد و هیچ اجباری مبنی بر تغییر سرمایه وجود ندارد.
شرکای شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه خود نسبت به قروض متعهد هستند
مدیرانی که شرکت های سهامی خاص قبول سمت میکنند باید جزیی از سهامداران باشند و همین طور شرکت های با مسئولیت محدود میتوانند مدیران خود را خارج از شرکا انتخاب کنند اگر در شرکت سهامی خاص عضوی خارج از سهام داران باشد یکسری وثیقه که در اساسنامه قید شده است را باید به صندوق شرکت پرداخت کند
سودی که در شرکت وارد میشود در شرکت های سهامی خاص به میزان در صد سهام و در شرکت های با مسئولیت محدود به میزان سرمایه تقسیم میشود ولو در اساسنامه چیزه دیگری قید شده باشد.
در هر دو شرکت ها حق رایی که اعضا میدهند به میزان آوره آنها بستگی دارد.
بررسی سهم الشرکه وظیفه شرکا شرکت با مسئولیت محدود است و نیز تمام مسئولیت آن هم به عهده شرکا است همین روال در شرکت سهامی خاص وجود دارد با این تفاوت که این مسئولیت به عهده کارشناس رسمی میباشد.
انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت ها در کرج
 شرکت ها طبق قانون تجارت به 7 قالب تقسیم میشوند که در زیر به آن اشاره میشود
شرکت های سهامی
با مسئولیت محدود
تضامنی
تعاونی
نسبی
مختلط سهامی
غیر مختلط سهامی
تعریف شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی عام شرکت های بازرگانی محسوب میشوند حتی اگر که موضوع شرکت بازرگانی نباشد.
در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه به شکل پذیره نویسی تامین میشود .در شرکت های سهامی تعداد سهامداران نمیتوانند کمتر از 3 نفر باشند و مسئولیت آنها به میزان در صد سهام آنها میباشد.در شرکت های سهامی عام باید واژه سهامی عام در تمام اوراق و روزنامه شرکت قید شود.
مدارکی برای ثبت سهامی عام مورد نیاز است به شرح زیر میباشد.
الف)برای موافقت جهت پذیره نویسی از اداره ثبت به مدارک زیر نیاز است
اظهارنامه تنظیم شده (2 سری)
اساسنامه تنظیم شده (2 سری)
پذیره نویسی تنظیم شده (2سری)
گواهی واریزی 35% سرمایه
مدارک شناسایی سهامداران
ب)مدارک جهت ثبت شرکت سهامی عام
اظهارنامه
اساسنامه
صورتجلسه موسس
صورتجلسه تنظیم شده هیئت مدیره که تعداد آنها نباید کمتر از 5 نفر باشد.
در روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شده باید دعوت مجمع چاپ شود
مدارک شناسایی مدیران و اگر اشخاص حقوقی سهامدار هستند ننامه نمایندگی باید به شخص ارائه بدهند.
گواهی از بانک برای صحت واریزی 35% سرمایه
اگر موضوع شرکت احتیاج به مجوز داشته باشد باید مجوز هم ارائه شود.
تعریف شرکت سهامی خاص
سرمایه شرکت سهامی خاص را سهامداران تامین میکنند و موضوع شرکت بازرگانی است سرمایه شرکت سهامی خاص به صورت سهام قسمت میشود.و هر سهامدار به میزان مبلغ سهام مسئولیت دارد و میزان سهامداران در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد و نیز کلمه سهامی خاص باید هم در روزنامه رسمی و اوراق شرکت ها قید شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
تنظیم اظهار نامه به همراه امضا تمام اعضا
تنظیم اساسنامه به همراه امضا تمام اعضا
تنظیم صورتجلسه موسس به همراه امضا تمام اعضا
مدارک هویتی تمام اعضا برابر اصل شده
دریافت گواهی صحت پرداخت 35 % سرمایه از بانک و ارائه به اداره ثبت واگر سرمایه غیر نقدی باشد باید کارشناس دادگستری ارزش آن را مشخص کند و سرمایه غیر نقدی حتما باید سند داشته باشد و ارائه سند الزامی است.
در صورت نیاز موافقت اصولی یا جواز
تعریف شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا حداقل 2 نفر باشند و نیز میزان سرمایه نباید کمتر از 1000000 ريال باشد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
تقاضانامه تنظیم شده
اساسنامه تنظیم شده
شرکتنامه تنظیم شده
صورتجلسه موسس تنظیم شده
مدارک هویتی شرکا برابر اصل شده
در صورت لزوم ارائه جواز
لازم به ذکر است که تمام اوراق باید به امضا کلیه اعضای هیئت مدیره و شرکا در آید.
 تعریف شرکت تضامنی
تعداد شرکا شرکت تضامنی نباید کمتر از 2 نفر باشد که مسئولیت همه شرکا تضامنی میباشد یعنی هر یک از  شرکا نسبت به تمام سرمایه شرکت متعهد هستند و تصمیمی خلاف این موضوع برای اشخاص مقروض قابل قبول نمیباشد و نام شرکت تضامنی باید فامیلی یکی از شرکا را دارا باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:
تقاضا نامه تنظیم شده
شرکت نامه تنظیم شده
اساسنامه تنظیم شده مدارک هویتی اعضا برابر اصل شده
در صورت نیاز ارائه مجوز الزامی است
 تعریف شرکت مختلط غیرسهامی
در شرکت مختلط غیر سهامی باید یک شریک با مسئولیت محدود و چند نفر شریک ضامن در لیست شرکا باشد که در این قالب ثبتی شریک ها ضامن و مسئولیت پرداخت تمام ضرر های شرکت هستند.شریک حقوقی شرکت (با مسئولیت محدود)به میزان سرمایه آورده خود نسبت به قروض متعهد استاستفاده از کلمه شرکت مختلط و یا اسم یکی از شریک ها پس از نام شرکت واجب میباشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
شرکت نامه تنظیم شده
اساسنامه تنظیم شده
اعلام نام شریک های ضامن شده
تعریف شرکت مختلط سهامی
در شرکت های مختلط سهامی یکسری شریک ها سهامی و یکسری دیگر ضامن هستند. در شرکت های مختلط سهامی سرمایه شرکت برای شرکا مساوی تقسیم میشود.و تعهد شرکا تا سقف سرمایه شرکت است.سهام شرکای ضامن به سهم تقسیم نمیشود و نسبت به قروض متعهد هستند.مثل شرکت تضامنی نسبت به قروض متعهد هستند.ذکر اسم شرکت مختلط در اوراق شرکت الزامی است.
مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:
شرکت نامه تنظیم شده
اساسنامه تنظیم شده
ارائه نام مدیر ها
گواهی واریز کل سرمایه شرکت و یا پرداخت یک سوم آن
تصمیم مجمع عمومی
متنی باید تنظیم شود که شریک ضامن کل سرمایه نقدی را پرداخت کرده و مدیر شرکت سرمایه غیر نقدی را دریافت کرده است.
تعریف شرکت نسبی
در شرکت های نسبی شرکا به اندازه آورده خود به شرکت متعهد هستند.
اسم یکی از شریک ها باید در اسم شرکت قید شود و نام شرکت نسبی باید در اوراق ذکر شود .زیرا نمیشود از نام همه شرکا در نام شرکت ذکر کرد از واژه شرکا یا برادران استفاده میشود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :
شرکتنامه تنظیم شده
اساسنامه تنظیم شده
 تعریف شرکت تعاونی
طبق قانون تجارت شرکت های تعاونی باید 51% سهام را اعضا در اختیار داشته باشند و نیز هر ارگانی دولتی  میتواند شرکت های تعاونی را تامین کند این کار حتی زمانی که ارگان ها عضوی از شرکت تعاونی نباشند هم امکان پذیر است.
مدارکی که ذکر میشود برای شرکت های تعاونی باید 4 سری باشد.
صورتجلسه موسس و مجمع عمومی عادی تنظیم شده که اسم تمام اعضا در آن باید ذکر شود.
اساسنامه تنظیم شده در مجمع عمومی عادی
اظهارنامه درخواست ثبت شرکت تعاونی
ارائه طرح درخواستی از اداره تعاون
فیش واریزی برای اداره تعاون
آگهی برای دعوت به مجامع
مجوز ثبت شرکت تعاونی
اعضای هیئت مدیره پس از قبول کردن تمام شرایط ثبت باید برای ثبت شرکت تعاونی اقدام کنند.
شایان ذکر است که سرمایه تامین شده شرکت تعاونی باید 51% آن تعهد شرکا باشد و شرکت تعاونی زمانی میتواند شماره ثبت داشته باشد که یک سوم سرمایه پرداخت شده باشد و اگر پرداخت نشده باشد اعضای هیئت مدیره تا زمان مقرر شده در اساسنامه وقت دارند تا سهم خود را پرداخت کنند.
رویهی عملی مراحل ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها
پس از متقاضیان ثبت شرکت مدارک خود را تکمیل کردند باید در سامانه اداره ثبت ثبت نام کنند که این ثبت نام مرحله به مرحله انجام میشود.
در قسمت اول باید قالب ثبتب شرکت مشخص شود
در قسمت دوم باید نام شرکت را وارد کرد که 5 پیشنهاد میشود وارد کرد
در قسمت سوم موضوع شرکت وارد میشود که اگر موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید هم تاریخ هم شماره مجوز وارد شود.
در قسمت چهارم آدرس دفتر مرکزی وارد میشود به همراه کدپستی دقیق.
قسمت پنجم وارد کردن سرمایه شرکت است که هم نوع سرمایه و هم میزان آن باید وارد شود باید در نظر داشت در شرکت سهامی خاص سرمایه شرکت در قسمت نوع سرمایه سهام با نام وارد میشود.و در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه نقدی انتخاب میشود.
مرحله ششم باید اطلاعات شخصی شرکا و همچنین سهامداران وارد میشود و نیر در قسمت گواهی سو پیشینه دارد انتخاب میشود و نیز باید برای گرفتن  گواهی سو پیشینه اقدام کنند.
در قسمت هفتم میزان سهم هر فرد وارد میشود
در قسمت هشت به افراد سمت داده میشود و سمت هر شخص مشخص میشود و نیز حق امضا ها در این قسمت وارد میشود.
در قسمت نهم اگر متقاضیان برای انجام کارشان وکیل داشته باشند باید اطلاعات وکیل را وارد کنند.
در مرحله دهم اگر شرکت درخواست داشتن شعبه داشته باشد باید این قسمت را پر کند
در قسمت یازدهم هم شروع و پایان سال مالی درج میشود و هم روزنامه انتخابی کثیرالانتشار مشخص میشود.
در قسمت دوازدهم صورتجلسه موسس باید وارد شود
در مراحل بعد اوراق شرکت ها وارد میشود که باید قبلا این اوراق تنظیم شده باشد و نیز متنی که در این قسمت وارد میشود عینا باید همان متنی باشد که شرکا امضا میکنند و در پایان باید مدارک گفته شده در سامانه تایید شود و نیز پذیرش نهایی شود و زمانی که گزینه پذیرش نهایی زده شود دیگر متقاضی نمیتواند اطلاعات درج شده را ویرایش کند.
پس از چند روز که تایید نام شرکت صادر شد باید تمام اوراق را از سامانه پرینت گرفته شود باید در نظر داشت که حتما اوراق از سامانه دریافت شود و در بالای صفحه بارکد درج شده باشد زیرا اوراق بدون بارکد هیچ  اعتباری ندارد و این اوراق پس از پرینت باید به امضای تمام اعضا در آید و سپس از طریق کانال پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.البته مدارکی که به اداره ثبت شرکت ها ارسال میشود به غیر از اوراق ،مدارک شناسایی برابر اصل شده و نیز گواهی عدم سو پیشینه اعضا و نیز اقرار نامه باید باشد.
تایید نام شرکت در استان تهران انجام میشود و تمام استان ها زمانی که برای تایید نام ثبت نم میکنند نام آنها به تهران ارجاع میخورد و تاییدیه از تهران صادر میشود.

•    اظهارنامه شرکت ها اوراق بهاداری است که از اداره ثبت دریافت میشود
•    مرجع ثبت شرکت در پایتخت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره مالکیت صنعتی میباشد و در شهر های دیگر اداره ثبت اسناد و املاک میباشد
•    تمام اطلاعات درج شده در تقاضا نامه باید در شرکت نامه هم ذکر شود
•    در ابتدای تمام صورتجلسه های شرکت ها باید زمان تشکیل ،سرمایه شرکت ،نام شرکت ،قالب شرکت ،حق امضای شرکت ،میزان سهام هر سهامدار ذکر شود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.