مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

article image اسفند-19-1396 0

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

مرحله اول:
  • سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن طبق نمونه پیوستی
  • در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.
مرحله دوم:
  • ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است .
  • یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی )
  • ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است.
  • ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی.
  • ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد .
  • ارائه فتوکپی شناسنامه