در اصطلاح انحلال به معنی نابود شدن و از هم پاشیدن یک موسسه یا دایره می باشد.

این اصطلاح به معنی منحل شدن یک اداره رسمی و یا غیررسمی است. با ابلاغ منحل شدن شخص حقوقی ، عملیات رایج و متداول آن متوقف و از آن به بعد استمرار و مداومت فعالیت برای راه اندازی کارها و به پایان رسیدن عملیاتی که نیمه کاره و در دست اجرا می باشند به وسیله مدیر و یا مدیران تصفیه ممکن می باشد زیرا از بین رفتن شخص حقوقی به معنای فوت شخص حقیقی است.

مراحل تصفیه شرکت

پروه تصفیه شرکت به دلیل این که دارای اهمیت و اعتبار بالایی می باشد می بایست مطابق  برنامه و مرحله هایی که از پیش معین شده است سپری گردد:

 1. طلب های شرکت دریافت شود.
 2. کلیه دارایی و سرمایه های موجود در شرکت نقد شود.
 3. قرض ها و بدهی های شرکت پرداخت گردد.
 4. دارایی های غیر منقول بین سهامداران و شرکا تقسیم شود.

انحلال شرکت سهامی خاص در کرج

در شرایطی که به شرح ذیل می باشد شرکت منحل می شود:

 1. هنگامی که شرکت موضوعی را که به منظور آن تاسیس و راه اندازی شده است  را انجام داده باشد و یا انجام آن غیر ممکن باشد (عدم دسترسی و دستیابی به هدف و یا محقق شدن کامل آن)
 2. در صورتی که مدت زمان تعیین شده به منظور شرکت به پایان رسیده باشد و شرکا برای تمدید آن هیچ گونه تمایلی نداشته باشند.
 3. در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد.
 4. در هر زمانی که مجمع عمومی فوق العاده مالکان سهام به هر منظورب به منحل شدن شرکت رای دهد.

در صورتی که دادگاه دستور قطعی انحلال شرکت را صادر نماید مدارک مورد نیاز منحل شدن شرکت های سهامی به شرح ذیل می باشد:

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت ارائه گردد.
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت ارائه گردد.
 3. در صورتی که مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد رونوشت شناسنامه مدیر تصفیه بایستی ارائه گردد.
 4. اصل روزنامه کثیر الانتشاری که دربردارنده  آگهی دعوت شرکاء می باشد ، درصورتی که  مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد صورت جلسه انحلال شرکت به همراه مدارک دیگر بایستی  طی مدت زمان  5 روز از تاریخ تشکیل و راه اندازی جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد و پس از آن که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و ذیل آن به وسیله نماینده آن شرکت به امضا رسید شرکت منحل می گردد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص  می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید 

مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص در کرج

مدارک مورد نیاز به منظور ثبت انحلال شرکت سها��ی خاص در کرج به شرح ذیل می باشد:

 1. اصل صورتجلسه انحلال شرکت ارائه گردد.
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت ارائه گردد.
 3. در صورتی که مدیر تصفیه خارج از سهامداران باشد رونوشت شناسنامه  ارائه گردد.
 4. در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود اصل روزنامه کثیرالانتشاری که دربردارنده آگهی دعوت می باشد الزامی است.

تذکر : مطابق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت جلسه طی مدت زمان 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه به ظرف مدت سه روز به اداره پست تحویل داده می شود و بعد از آن بایستی  بارکدپستی در سیستم  قید  گردد.

چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را ابلاغ ننموده باشند ضمن نامه ای به صورت جداگانه قبولی خود را اعلام می نمایند و می بایست پیوست صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری ارسال گردد.

چنانچه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده  باشد رعایت نمودن قوانین و  مقررات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و محتوای لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصل آن ها همراه با صورت جلسه الزامی و ضروری می باشد.(ماده 97 . ل . ا.ق.ت)
فهرست سهامدارانی که در مجمع حاضر می باشند بایستی تهیه شود و ذیل آن را کلیه سهامداران به امضا برسانند هم چنین الحاق صورتجلسه بایستی به اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری ارسال گردد. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

نمونه صورتجلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………......……..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......……..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......……..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......……..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی……………....  می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 
امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه.              
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
تذکرات :

 1. همه صورتجلسات باید بر روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 2.  آخرین روزنامه رسمی شرکت در باره انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
 3. رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد باید ضمیمه صورتجلسه  شود.
 4. مطابق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت صورتجلسه جلسه طی مدت 5 روز از تاریخ طی مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
 5. چنانچه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را ابلاغ نموده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
 6. مطابق ماده 97 . ل . ا.ق.ت چنانچه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آن ها به همراه صورتجلسه الزامی است.
 7. مطابق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت فهرست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت پایش در ارتباط باشید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.