ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی شرکت هایی که با موضوع بازرگانی و به منظور انجام خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات و این دسته فعالیت ها اقدام به ثبت می نمایند شرکت بازرگانی و یا تجاری نامیده می شوند . شرکت های بازرگانی پس از تعیین موضوع فعالیت خود می توانند هم بصورت سهامی خاص و هم بصورت شرکت با مسئولیت محدود ثبت و راه اندازی شوند .
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان می باشد و این میزان سرمایه چه شرکت به شکل سهامی خاص ثبت شود و چه بصورت مسئولیت محدود تفاوتی نخواهد داشت و تنها تفاوت این سرمایه در نحوه تامین ان می باشد. در شرکت سهامی خاص 355% سرمایه باید در بدو تاسیس سپرده شود و ما بقی آن طی مدت مشخص شده و طی اقرار نامه سهامداران تادیه شود ولی در شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کنندگان الزامی ندارد که در بدو تاسیس 35% سرمایه را فراهم کرده و سپرده گذاری نمایند بلکه با ارائه اقرارنامه و تعهد به تامین آن می توانند تا زمان مشخص شده سرمایه مورد نظر را فراهم نمایند .

مراحل ثبت شرکت بازرگانی
در مطلب ذیل فرایند کامل ثبت شرکت های بازرگانی در قالب نوع شرکت ثبتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود توضیح داده  می شود.
شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص را فراهم کنید
•    حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
•    حد اقل سرمایه 100000 تومان
•    پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
•    حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
مدارک ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص را تهیه کنید
1.    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2.    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3.    امضای اقرار نامه
4.    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
شرایط ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود را فراهم کنید
1.    وجود حد اقل 2 نفر عضو
2.    100,000 تومان سرمایه اولیه
3.    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4.    پروسه زمانی ثبت = 1 ماه کاری
مدارک ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود را تهیه کنید
•    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•    امضای اقرارنامه
•    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


مراحل ثبت شرکت بازرگانی در گروه حقوقی ثبت شرکت پایش
1.         تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
•           کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•           اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•           امضای اقرارنامه
•           مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
2.         تعیین و اعلام به کارشناس
•           نام
•           موضوع
•           میزان سرمایه
•           اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه
3.         ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
4.         تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5.         انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
6.         ارجاع به کارشناس
7.         اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
•           در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
8.         ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
9.         انجام واریزی حق الدرج